Sunday
May 26th

ท่าที่ใช้ในการสอบใบขับขี่

กรณีผู้ฝึกขับต้องการใช้บริการส่งเพื่อสอบใบอนุญาตขับขี่***

 ผู้ฝึกขับต้องทำการทดสอบภาคทฤษฎี(ข้อเขียน) ล่วงหน้าที่สำนักงานขนส่งจ.เชียงใหม่(ขนส่งแม่เหียะติดกับบิ๊กซีหางดง) ก่อนนัดวันทดสอบปฏิบัติกับทางศูนย์ฝึกฯ

**กรณีสอบภาคทฤษฎี (ข้อเขียน) ควรไปให้ถึงสำนักงานขนส่ง ภายในช่วงเวลา 08.30 น.**

(ผู้ฝึกขับสามารถรับคู่มือการฝึกและแนวข้อสอบจากศูนย์ฝึกฯในวันที่สมัครเรียนเพื่อเตรียมพร้อมล่วงหน้าก่อนทดสอบภาคทฤษฎี)

เอกสารสำหรับทำใบอนุญาตขับขี่ (ทางศูนย์ฝึกมีบริการส่งสอบใบขับขี่ โดยไม่คิดค่าบริการ)

รูปถ่ายขนาด 1” จำนวน 2 ใบ
(สมาร์ทการ์ด ไม่ต้องใช้รูปถ่าย)

สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด

ใบรับรองแพทย์ จำนวน 1 ชุด

สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ชุด

สำเนาใบขับขี่จักรยานยนต์(ถ้ามี)
ทางศูนย์ฝึกมีหลักสูตรในการสอนทุกท่าที่ใช้ในการสอบใบขับขี่ภาคปฏิบัติดังนี้

1. การหยุดรถและออกรถบนทางลาดชัน (ยกเว้นเกียร์ออโต้)
2.การขับรถเดินหน้าและถอยหลังในทางตรง


3. การขับรถเดินหน้าและหยุดรถเทียบทางเท้า

4. การขับรถถอยหลังเข้าจอดและออกจากช่องว่างด้านซ้าย